Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

ÖNÜMLER

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

  hakda

Lnkmed Medisina Tehnologiýa Co., Ltd.esaslandyryldyŞençzhenen, Guangdong, Hytaý.Gözleg we ösüş, önümçilik, satuw we kontrast orta sanjym ulgamlarynyň hyzmaty bilen meşgullanýarys.Radiologiýany ösdürmäge ygrarlylygy sebäpli LnkMed önümleriň we şekillendiriş çözgütleriniň toplumlaýyn we doly bukjasyny düzdi we 2018-nji ýyldan bäri lukmançylyk enjamlaryny öndüriji hökmünde yzygiderli ösüş gazandy.

Näsaglaryňyza bolan islegiňizi kanagatlandyrmak we kliniki agentlikler tarapyndan dünýä derejesinde tanalmak üçin önümlerimizi has täsirli etmegi maksat edinýäris.Saglygy goraýyş işgärleri takyklygyň kömegi bilen has ýokary hilli hassa idegini mümkin boldugyça has netijeli berip bilerlerCT, Angiografiýa,MRI, tejribeli hünärmenler topary tarapyndan hödürlenýän şekillendiriş çözgütleri.Mundan başga-da, gowy müşderi hyzmatynyň hem dowamly ösüşiň syrlaryndan biridigine ynanýarys.Tehniki toparymyz ýokary hünärli adamlardan we bilimli we duýgur hünärmenlerden ybarat.Olar aňsatlyk bilen kömek edip bilýärler.

Uzak ýyllaryň dowamynda gowy lukmançylyk enjamlaryny hödürlemekde öňdebaryjy bolmak üçin LnkMed elmydama täze kontrastly agent sanjymlaryny ösdürmegiň üstünde işlär.

Üstünlik

 • Yearsyllyk tejribe
  10

  Tejribe ýyllary

  LnkMed-iň hünärmenleri PHD derejesi, şekillendiriş pudagynda 10 ýyldan gowrak tejribesi bar.Iň oňat tejribeleri we netijelilik mümkinçiliklerini kesgitlemäge kömek etmek üçin uzakdan tehniki goldaw bermäge taýyn
 • Hil-islegler
  4

  Hil talaplary

  Hiliň ösüşiň özenidigine berk ynanýarys.LnkMed, çig mal seçiminden iň soňky hil barlagyna çenli berk hil dolandyryş dolandyryş ulgamyna eýedir.Önümlerimiz CE0123, ISO13485, ISO9001 bilen kepillendirilýär.
 • Müşderi-hyzmatlar
  30

  Müşderi hyzmatlary

  LnkMed üstünlikli toplumlaýyn üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak ulgamyna eýe.Munuň netijesinde LnkMed sebäpleri tapýar we müşderiniň isleglerine takyk çözgütler berýär.Mundan başga-da, ýol görkezmek üçin zerur bolsa hünärmenimizi iberip bileris.Bu müşderi hyzmaty, müşderilerimiziň bize gaty ynamly we halanýan sebäplerinden biridir.
 • Distribýutorlar
  50

  Distribýutorlar

  Hormat injektorlary we sarp edilýän zatlar häzirki wagtda 50-den gowrak ýurtda we sebitde paýlanýar.LnkMed dünýädäki müşderilerimiz bilen uzak wagtlap işewür gatnaşyk gurmak isleýär we bu ugurda köp işleýär.

HABARLAR

Angiografiýa injektory barada has giňişleýin öwreniň

Bu, Angiografiýa ýokary basyşly injektor hakda has giňişleýin öwrenmäge kömek edýän makala.Ilki bilen angiografiýa (Hasaplanan tomografiki angiografiýa, CTA) injektor, esasanam Hytaý bazarynda DSA injektor diýilýär.Olaryň arasynda näme tapawut bar?CTA, az mukdarda invaziv prosedura ...

Bu gün MRI kontrastly media injektorymyzy tanatmaga üns bereris.Dokmalarda gany we kämilligi ýokarlandyrmak üçin kontrast serişdeleri sanjym etmek üçin kontrast serişdeleri sanjymlarynyň ulanylýandygyny bilýäris.Aöne bir mesele bar, sanjym prosesi kontrast serişdeleriniň isrip edilmegine sebäp bolar.Emma s ...
LnkMed, aýratyn hassalaryň protokollaryny we şahsylaşdyrylan şekillendirişini awtomatlaşdyrmagy öz içine alýan 2019-njy ýyldan bäri Honor C-1101 (CT Single Head Injektor) we Honor C-2101 (CT Double Head Injektor) -ny hödürledi.Olar KT işiniň aňsatlaşdyrylmagy we netijeliligini ýokarlandyrmak üçin döredildi.Ol öz içine alýar ...
Bu makala, ýokary basyşly kontrast media injektory baradaky bilimleriňizi täzelemegi maksat edinýär.Birinjiden, kontrastly mediýa ýokary basyşly injektor näme we olar näme üçin ulanylýar?Umuman aýdanyňda, kontrast mediýa ýokary basyşly injektor, bl-ni güýçlendirmek üçin kontrast mediýa ýa-da kontrast serişdeleri sanjym etmek üçin ulanylýar ...