Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
fon suraty

Habarlar

 • Angiografiýa injektory barada has giňişleýin öwreniň

  Bu, Angiografiýa ýokary basyşly injektor hakda has giňişleýin öwrenmäge kömek edýän makala.Ilki bilen angiografiýa (Hasaplanan tomografiki angiografiýa, CTA) injektor, esasanam Hytaý bazarynda DSA injektor diýilýär.Olaryň arasynda näme tapawut bar?CTA artýan az invaziv prosedura ...
  Koprak oka
 • LnkMed injektor bazaryndaky tendensiýalary nädip dowam etdirip biler?-LnkMed MRI injektor giriş

  Bu gün MRI kontrastly media injektorymyzy tanatmaga üns bereris.Dokmalarda gany we kämilligi ýokarlandyrmak üçin kontrast serişdeleri sanjym etmek üçin kontrast serişdeleri sanjymlarynyň ulanylýandygyny bilýäris.Aöne bir mesele bar, sanjym prosesi kontrast serişdeleriniň isrip edilmegine sebäp bolar.Emma sev ...
  Koprak oka
 • Hereket, ýönekeýlik, ygtybarlylyk - LnkMed-den KT kontrast-injektor ulgamyny almak arkaly bu maksatlara ýetmek

  LnkMed, aýratyn hassalaryň protokollaryny we şahsylaşdyrylan şekillendirişini awtomatlaşdyrmagy öz içine alýan 2019-njy ýyldan bäri Honor C-1101 (CT Single Head Injektor) we Honor C-2101 (CT Double Head Injektor) -ny hödürledi.Olar KT işiniň aňsatlaşdyrylmagy we netijeliligini ýokarlandyrmak üçin döredildi.Oňa ...
  Koprak oka
 • Pressokary basyşly kontrast media injektory barada has giňişleýin öwreniň

  Bu makala, ýokary basyşly kontrast media injektory baradaky bilimleriňizi täzelemegi maksat edinýär.Birinjiden, kontrastly mediýa ýokary basyşly injektor näme we olar näme üçin ulanylýar?Umuman aýdanyňda, kontrast mediýa ýokary basyşly injektor kontrast mediýa ýa-da kontrast sanjym etmek üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Lukmançylyk şekillendirişi näme?LnkMed-iň lukmançylyk şekillendirişini ösdürmek üçin edýän tagallalary

  Lukmançylyk şekillendiriş pudagy bilen baglanyşykly kompaniýa hökmünde LnkMed bu barada hemmelere habar bermelidigini duýýar.Bu makalada lukmançylyk şekillendirişi we LnkMed-iň öz ösüşi arkaly bu pudaga nähili goşant goşýandygy barada gysgaça maglumat berilýär.Medisina şekillendiriş, radiol diýlip hem atlandyrylýar ...
  Koprak oka
 • Lukmançylyk mifleri: heartürek keseli hakda

  Lukmançylyk mifleri: heartürek keseli hakda

  Bütin dünýäde ýürek keseli ölümiň birinji sebäbi bolup durýar.Her ýyl 17,9 million Ynamly Çeşmäniň ölümine jogapkärdir.Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleriniň (CDC) maglumatlaryna görä, ABŞ-da her 36 sekuntda bir adam ölýär. Cardürek-damar kesellerinden ygtybarly çeşme.Heartürek d ...
  Koprak oka
 • Kelläniň dürli görnüşleri bar?

  Kelläniň dürli görnüşleri bar?

  Kellagyry umumy bir nägilelikdir - Bütindünýä Saglyk Guramasynyň Ygtybarly çeşmesi, ulularyň ýarysynyň diýen ýaly soňky bir ýylda azyndan bir kelle agyryny başdan geçirjekdigini çaklaýar.Käwagt agyryly we gowşak bolup bilýän hem bolsa, adam köpüsine ýönekeý agyry bilen bejerip biler ...
  Koprak oka
 • Rak hakda näme bilmeli

  Rak hakda näme bilmeli

  Rak öýjükleriň gözegçiliksiz bölünmegine sebäp bolýar.Bu çişlere, immunitet ulgamyna zeper ýetmegine we ölüme sebäp bolup biljek beýleki bozulmalara sebäp bolup biler.Düwürtik, döş, öýken, prostat we deri ýaly bedeniň dürli ýerlerine täsir edip biler.Düwnük keseli.Netije berýän keseli suratlandyrýar ...
  Koprak oka
 • Birnäçe skleroz üçin radiologiýa synaglary

  Birnäçe skleroz üçin radiologiýa synaglary

  Birnäçe skleroz, adamyň beýnisinde we oňurga ýiliginde nerw öýjüklerini goraýan örtük, miýeline zeper ýetýän dowamly saglyk ýagdaýydyr.Zyýan MRI skanerinde görünýär (MRI ýokary basyşly orta injektor).MS üçin MRI nähili işleýär?MRI ýokary basyşly injektor biz ...
  Koprak oka
 • Her gün 20 minutlyk pyýada ýokary CVD töwekgelçiligi bolanlarda ýürek saglygyny gowulaşdyryp biler

  Her gün 20 minutlyk pyýada ýokary CVD töwekgelçiligi bolanlarda ýürek saglygyny gowulaşdyryp biler

  Häzirki wagtda maşklaryň, şol sanda çalt ýöremegiň - adamyň saglygy üçin, esasanam ýürek-damar saglygy üçin möhümdigi umumy zat.Emma käbir adamlar ýeterlik maşk etmekde möhüm päsgelçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar.Sucürek-damar keselleriniň arasynda näsazlyk bar ...
  Koprak oka