Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
nybjtp

Hereket täzelikleri

 • Lukmançylyk mifleri: heartürek keseli hakda

  Lukmançylyk mifleri: heartürek keseli hakda

  Bütin dünýäde ýürek keseli ölümiň birinji sebäbi bolup durýar.Her ýyl 17,9 million Ynamly Çeşmäniň ölümine jogapkärdir.Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleriniň (CDC) maglumatlaryna görä, ABŞ-da her 36 sekuntda bir adam ölýär. Cardürek-damar kesellerinden ygtybarly çeşme.Heartürek d ...
  Koprak oka
 • Kelläniň dürli görnüşleri bar?

  Kelläniň dürli görnüşleri bar?

  Kellagyry umumy bir nägilelikdir - Bütindünýä Saglyk Guramasynyň Ygtybarly çeşmesi, ulularyň ýarysynyň diýen ýaly soňky bir ýylda azyndan bir kelle agyryny başdan geçirjekdigini çaklaýar.Käwagt agyryly we gowşak bolup bilýän hem bolsa, adam köpüsine ýönekeý agyry bilen bejerip biler ...
  Koprak oka
 • Rak hakda näme bilmeli

  Rak hakda näme bilmeli

  Rak öýjükleriň gözegçiliksiz bölünmegine sebäp bolýar.Bu çişlere, immunitet ulgamyna zeper ýetmegine we ölüme sebäp bolup biljek beýleki bozulmalara sebäp bolup biler.Düwürtik, döş, öýken, prostat we deri ýaly bedeniň dürli ýerlerine täsir edip biler.Düwnük keseli.Netije berýän keseli suratlandyrýar ...
  Koprak oka
 • Birnäçe skleroz üçin radiologiýa synaglary

  Birnäçe skleroz üçin radiologiýa synaglary

  Birnäçe skleroz, adamyň beýnisinde we oňurga ýiliginde nerw öýjüklerini goraýan örtük, miýeline zeper ýetýän dowamly saglyk ýagdaýydyr.Zyýan MRI skanerinde görünýär (MRI ýokary basyşly orta injektor).MS üçin MRI nähili işleýär?MRI ýokary basyşly injektor biz ...
  Koprak oka
 • Her gün 20 minutlyk pyýada ýokary CVD töwekgelçiligi bolanlarda ýürek saglygyny gowulaşdyryp biler

  Her gün 20 minutlyk pyýada ýokary CVD töwekgelçiligi bolanlarda ýürek saglygyny gowulaşdyryp biler

  Häzirki wagtda maşklaryň, şol sanda çalt ýöremegiň - adamyň saglygy üçin, esasanam ýürek-damar saglygy üçin möhümdigi umumy zat.Emma käbir adamlar ýeterlik maşk etmekde möhüm päsgelçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar.Sucürek-damar keselleriniň arasynda näsazlyk bar ...
  Koprak oka