Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
nybjtp

Müşderi hyzmatlary

LNKMED ýokary basyşly injektor pudagynyň ösen önümleri deň derejede gymmatly bir zat bilen gelýär: dünýä derejesindäki hyzmatlar.Gije-gündiziň goldawy bilen öndürijiligiňizi gowulandyrmaga bagyşlanan Hyzmatlar hünärmenler toparymyz.Islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli çözgütler hödürleýäris we her ädimde sizi we işiňizi goldamak üçin täze tehnologiýalara we hyzmatlara hemişe maýa goýýarys.

LNKMED-i saýlanyňyzda, Solutions portfeliňiziň her tarapyna ygrarly aýratyn toparlarymyz.Hünärmenlerimiz, ulgamlaryňyzy her bölümiň isleglerine laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýän integrasiýa meýilnamasyny döretmek üçin siziň bilen işleşýärler.LNKMED Taslamanyň ýolbaşçylary taslamany durmuşa geçirmegiň ähli ugurlaryna gözegçilik edýärler.Custöriteleşdirilen integrasiýa meýilnamalary ulgamlarymyzyň bölüm çözgüt interfeýsleriniň zerurlyklaryna laýyk gelmegini üpjün edýär.LNKMED Gatnaşyk gowşuryş hünärmenleri toparyňyzy täze tehnologiýa bilen tanyşdyrmak üçin bortdaky okuwlary utgaşdyrýarlar.Hünärmenlerimiz, siz we radiologiýa toplumyňyzyň mümkinçiliklerini hasam artdyrmak üçin wirtual okuw bererler.

Satuwdan soňky müşderi merkezinde uzakdaky kliniki goşundylary goldaýan we öňdebaryjy tejribäni we netijelilik mümkinçiliklerini kesgitlemäge kömek edip biljek bilimli we duýgur hünärmenler.

LNKMED size hilini, howpsuzlygyny we näsaglara idegini ýokarlandyrmaga kömek etmegi maksat edinýär.Islegleriňize ýetmek üçin siziň we toparyňyzyň ähli zerur zatlarynyň bardygyny üpjün etmek.

Kliniki programmalar wagtynda önümiň tehniki goldawyny hödürleýän kliniki hünärmenlerimiz bar.Ulanyş wagtynda haýsydyr bir soragyňyz we / ýa-da meseläňiz bar bolsa, ýerli satuw wekili bilen habar bermegiňizi we maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Zerur bolsa, tehniki goldaw üçin size hünärmen ibereris.Müşderilere gönükdirilen medeniýete eýerýäris we müşderilerimiz üçin öňdebaryjy önüm taýýarlamak isleýäris.