Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
fon suraty

Kompaniýanyň tertibi

takmynan1

LnkMed hakda has giňişleýin öwreniň

Diagnostiki şekillendiriş pudagynda öňdebaryjy LnkMed hemişe ýokary hilli we ahlak kadalary boýunça iş alyp barýar.Şeýle hem, deň-duşlarymyz bilen deňeşdirilende artýan bäsdeşlik ukybyny gazanýarys:

Atureetişen önümçilik prosesi

LnkMed 2018-nji ýylda döredilen gününden bäri önümçilik prosesini yzygiderli gowulaşdyrdy we standartlaşdyrdy, çig mal satyn almakdan başlap, gurnama liniýasyna çenli ahyrky hil barlagy we gurnama çenli hemme zady berk gözegçilikde saklady.Müşderilerimiziň ulanmagy üçin önümlerimiziň howpsuzdygyna göz ýetiriň.

Doly önümçilik tertibi we ökde işçiler müşderileriň sargytlaryny wagtynda ýerine ýetirip bilerler.Adatça sargyt önümçiligini 10 günüň içinde tamamlap bileris.Efficiencyokary öndürijilikli önümçilik kuwwaty müşderileriň biziň bilen hyzmatdaşlygy saýlamagynyň sebäbi hem.

Innowasiýa we bäsdeşlik önümleri

LnkMed injektorlarynyň artykmaçlyklary ony w edýärsanjym takyklygynyň takyk we çeýe eltilmegine mümkinçilik berýär: üýtgeýän akym mümkinçilikleri, 2000-e çenli sanjym protokollaryny saklamak ukyby, kontrast serişdesiniň we duzuň goşa akymy we ş.m.Şeýle hem, iş prosesini ýönekeýleşdirmek üçin ulanylmagy aňsat bolan käbir aýratynlyklary taýýarladyk: Awtomatiki doldurma we asma, awtomatiki usulda öňe sürmek we yza çekmek ýaly awtomatiki funksiýa;Bluetooth aragatnaşygy;herekete ukyply tigirler we ş.m.

Güýçli hil barlagy

Çig mal saýlamakdan ahyrky hil barlagyna çenli giňişleýin dolandyryş we hil gözegçilik ulgamlaryny ornaşdyrdyk.Hil barlagy üçin birnäçe enjam satyn almak üçin köp pul goýduk.

Şahadatnamalardan we giň global müşderilerden ykrar

Birnäçe ýyllap gözleg we innowasiýa bilen LnkMed, ISO13485, FSC ýaly abraýly şahadatnamalara eýe bolan injektorlaryň doly bukjasyny hödürlemäge ukyply.

Önümlerimiz, ygtybarly, çeýe we ygtybarly dizaýny sebäpli dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler tarapyndan mähirli garşylanýar.

Giňişleýin müşderi hyzmaty

Tehniki goldawdan we öndürijilikden başga-da, kontrast agent injektorlarynyň dowamly ösüşi hem müşderiniň pikirinden aýrylmazdyr.Müşderilerimiziň seslerine üns berýäris.Topar agzalarymyzdan we paýdarlarymyzdan PHD derejesi bolan täsirli çözgütleri hödürläp bileris. Live Live Chat, tehniki dilden we ýazuw iňlis dilini bilýän dünýä müşderileri üçin wirtual we hatda ýerinde tälim bermek arkaly aňsat tehniki ýol görkezmäge ukyply.

 

Biz näme edýäris

Medisina şekillendiriş senagatyna ünsi jemleýäris we ýokary hilli önümleri we hyzmatlary bermäge borçlanýarys.

Biziň maksadymyz

Dünýäniň islendik ýerinde önümlerimiz tarapyndan anyklanan ýa-da bejerilen her bir hassanyň ondan peýdalanyp biljekdigine alada edýäris.

LnkMed-iň tehniki topary tarapyndan 2018-nji ýylda ilkinji önümimiz döredileli bäri önüm tehnologiýamyzyň gaýtalanmagyny we lukmançylyk şekillendiriş bazaryndaky iň ýokary howpsuzlyk, hil we netijelilik derejesine laýyk gelmegini üpjün etmäge synanyşdyk.

Iň soňky maksadymyza ýokary hilli sanjymlar bermek arkaly dünýädäki hassalaryň durmuş derejesini ýokarlandyrmak kararyna geldik.

Biziň wezipämiz

Kompaniýanyň wezipesi

Kuwwatly injektorlary we sarp edilýän zatlary subut edilen netijelilik we howpsuzlyk bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.

Saglygy goraýyş missiýasy

Müşderilerimize we hassalaryna hyzmat etmek üçin pespällik bilen isleýäris, şonuň üçin önümlerimizi we hyzmatlarymyzy aňsatlyk bilen optimizirlemäge çalyşýarys.

Hyzmatdaşlyk missiýasy

Gatnaşyklarymyzy hormata we bitewilige esaslandyrýarys we müşderiler, işgärler, hyzmatdaşlar, paýdarlar, jemgyýet we dünýä bilen ähli gatnaşyklarymyzyň we hereketlerimiziň merkezinde goýýarys.Biz hakykatdanam gymmatly hyzmatdaşlygy dowam etdirýäris.

Biziň gymmatlyklarymyz

Başgalar hakda alada etmek kompaniýamyzyň özenidir.Bu ýadro ýetmek üçin elmydama synanyşdyk:

dünýädäki millionlarça adama diagnoz goýmak we bejermek maksadyna ýetmek üçin önümlerimizi we hyzmatlarymyzy lukmanlara bermek;

şekillendiriş pudagy üçin has gowy gelejek üçin täze çözgütleriň üstünde işlemek üçin ylmy we tehnologiki hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde işleşiň.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Çykdajylary tygşytlaýjy

Sanjymlarymyz elýeterli.GE, Philips, Siemens ýaly dürli CT / MRI skaner markalary bilen gowy işleýärler.Biziň ileri tutýan zadymyz, hilini gowulaşdyrmak, yzarlamagy we kadalaşdyryjy talaplary üpjün etmek we býudjetleri optimizirlemek zerur bolan müşderilerimize goldaw bermekdir.

Atureetişen önüm bukjasy

Ökde önümçilik prosesi bilen, LnkMed, CT, MRI we angiografiýa sanjymlary, şeýle hem köp sarp edilýän sarp ediş serişdeleri bilen saglygy goraýyş işgärlerine goldaw berýär.Bizi saýlap, býudjeti optimizirläň we wagt tygşytlaň.

Hil kepilligi

Hil taýdan öndüriji hökmünde her önüm gaplamazdan ozal berk synaglardan geçýär.Gaty synag proseduralaryny üpjün etmek üçin synag enjamlaryna köp maýa goýýarys.

Sarp edýän önümlerimiz steril ussahanalarda öndürilýär we berk arassaçylyk dolandyryşy bar.Işçiler her gün ussahana girmezden ozal gorag eşiklerini geýmeli we berk dezinfeksiýa amallaryndan geçmeli.

Doly hasaba alyş şahadatnamasy

Önümlerimiz içerde we daşary ýurtlarda dürli şahadatnamalary aldy.Healtherli saglyk býurosy tarapyndan talap edilýän şahadatnamalary derrew bermek, çylşyrymly hasaba alyşlary çalt tamamlamaga kömek eder.