Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
fon suraty

Hereket, ýönekeýlik, ygtybarlylyk - LnkMed-den KT kontrast-injektor ulgamyny almak arkaly bu maksatlara ýetmek

LnkMed Hormat C-1101-ni görkezdi (CT Headeke baş injektor) we Hormat C-2101 (KT goşa injektor) aýratyn hassalaryň protokollary we şahsylaşdyrylan şekillendiriş üçin awtomatlaşdyrmagy öz içine alýan 2019-njy ýyldan bäri.

Olar KT işiniň aňsatlaşdyrylmagy we netijeliligini ýokarlandyrmak üçin döredildi.KT kontrastly materialy ýüklemek we kliniki lukmanlaryň iki minudyň içinde gutaryp biljek degişli hassa setirini birikdirmek üçin gündelik gurnama işini öz içine alýar.

LnkMed Honor CT kontrast mediýa sanjym ulgamy 200 ml şpris ululyklaryny dolandyrýar we suwuklyklary güýçlendirmek, sanjym takyklygynyň has takyklygy üçin täze tehnologiýa hödürleýär.Ulanyjylar minimal okuw bilen LnkMed enjamyny ulanmagy öwrenip bilerler.

Müşderilerimiz, KT sanjym ulgamymyzyň aýratynlyklaryndan köp peýdalanýarlar.Ulanyjylara bir wagtyň özünde ýalňyş akym tizligini, göwrümini, basyşyny kesgitlemäge mümkinçilik berýär we ganda kontrast serişdesiniň konsentrasiýasyny saklamak üçin iki tizlikde yzygiderli skanirläp bilýär, köp dilli spiral KT barlaglarynda gowy ýerine ýetirýär.Köp arteriýalar we lezion aýratynlyklary, oňat sazlaşyklylygy we dizaýny sebäpli ýüze çykyp biler.

Onuň ajaýyp hili ömrüni hem uzaldýar.Suw geçirmeýän dizaýn syzmak howpundan gaça durýar we hilini has durnuklaşdyrýar.Häzirki zaman duýgur ekranlar we köp awtomatlaşdyrylan funksiýalar iş prosesini ýönekeýleşdirýär, iş netijeliligini ýokarlandyrýar, bu enjamyň könelmegini we ýyrtylmagyny az aňladýar.Şonuň üçin LnkMed-iň CT injektoryna maýa goýmak ykdysady taýdan peýdaly.

Saglygy goraýyş işgärleri kliniki peýdalary alýarlar, sebäbi biziňKT goşa injektorBütin ýüregi has aýdyň görüp boljak dürli nisbatlarda kontrast we duzly bir wagtyň özünde sanjym etmäge mümkinçilik berýär.Bu funksiýa, injektora sag we çep garnyň has birmeňzeş ýapylmagyny üpjün etmäge, degişli derejä ýetmek arkaly artefaktlary azaltmaga we has birmeňzeş dykyzlyga ýetmek arkaly sag koronar arteriýalary we sag ventrikullary göz öňüne getirmäge mümkinçilik berýär.Umuman aýdanyňda, KT injektorlarymyz has takyk lukmançylyk şekillendiriş diagnozyny bermekde möhüm rol oýnaýarlar.

Önümlerimiz we hyzmatlarymyz barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärisinfo@lnk-med.com.


Iş wagty: Noýabr-09-2023