Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
fon suraty

Angiografiýa injektory barada has giňişleýin öwreniň

Bu hakda has giňişleýin öwrenmäge kömek edýän makalaAngiografiýa ýokary basyşly injektor.
Ilki bilen angiografiýa (Hasaplanan tomografiki angiografiýa, CTA) injektor hem diýilýärDSA injektoresasanam Hytaý bazarynda.Olaryň arasynda näme tapawut bar?
CTA az invaziv prosedura bolup, anewrizmalaryň postclipiniň ýok edilmegini tassyklamak üçin has köp ulanylýar.CTA, amalyň minimal invaziv häsiýeti sebäpli DSA bilen deňeşdirilende newrologiki kynçylyklaryň döremek töwekgelçiligini az alýar.CTA ýokary diagnostika netijeliligine eýe, ýokary duýgurlygy we aýratynlygy 95% - 98%, 90% - 100% bilen DSA bilen deňeşdirilýär.DSA fonuny pozmak angiografiýasy gan damarlarynyň näsazlyklaryny ir ýüze çykarmaga kömek edýär, zeper ýeten gan damarlarynyň ýerlerini kesgitleýär.DSA fon angiografiýasy indi damar patologiýasy üçin şekillendiriş usullarynda “altyn prosedura” hasaplanýar.
DSA kontrast media injektory, şekillendiriş üçin zerur konsentrasiýa ýetmek üçin gysga wagtyň içinde ganyň ergin derejesinden has köp mukdarda kontrast serişdesini sanjyp biler.
Bilşimiz ýaly, ýokary basyşly injektor şekillendiriş diagnozynda möhüm rol oýnaýar.Lukmançylyk işgärleri hassalara kontrast serişdeleri sanjym edýär.Contrastürek-damar ulgamyna kontrast mediýa çalt sanjymyny üpjün edip biler we kontrastly mediany has gowy kontrastly şekil bilen siňdirmek üçin barlanan bölegi ýokary konsentrasiýa bilen dolduryp biler.LnkMedangiografiýa injektoryny 2019-njy ýylda görkezdi. Köp bäsdeşlik aýratynlyklary bilen döredildi.Içerki bazarda 300-den gowrak toplum satdyk.Şol bir wagtyň özünde, angiografiýa injektorymyzy daşary ýurt bazaryna çykarýarys. Şu wagta çenli Awstraliýa, Braziliýa, Taýland, Wýetnam we ş.m. satyldy.Maglumat berlen önümiň infomasiýasy üçin önüm sahypasyna girmegiňizi haýyş edýäris:https://www.lnk-med.com/lnkmed-honor-angiography-single-head-contrast-medium-injection-system-product/

Angiografiýa injektory
Bazardaky ösen angiografiýa usullary, dowam edýän gözleg işleriniň köp bolmagy, hökümet we döwlet-hususy maýa goýumlarynyň köpelmegi, habarlylyk programmalarynyň sanynyň köpelmegi angiografiýa injektorynyň dünýädäki hassahanalaryň islegli önümidir.Galyberse-de, diagnoz tapgyrynda döredilen angiogrammalar näsaglaryň ýüregindäki gan damarlarynyň jikme-jik, aýdyň we takyk görnüşini görkezýänligi sebäpli, iň az invaziv proseduralarda angiografiýa makul bilner, bu bolsa öz gezeginde angiografiýa enjamlary bazarynyň ösmegine oňyn täsir edýär.Lnkmed bu tendensiýa laýyk gelmek üçin angiografiýa injektoryny ösdürmekde we täzelemekde elmydama bagyşlanýar we iň täsirli tarapy, LnkMed interwensiýa ýürek-damar angiografiýasyny barlamakda we bejermekde öňegidişlik gazanmak isleýär, şeýlelik bilen hassa has köp saglyk getirýär.
Islän soraglaryňyz üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýärisinfo@lnk-med.com.


Iş wagty: Noýabr-16-2023